Terms of use

Gebruiksvoorwaarden voor www.akkodisacademy.com

Laatste update: Augustus 2019

Deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) bepalen het gebruik van (inclusief de toegang tot) de website www.akkodisacademy.nl beheerd door Modis B.V. Hogeweg 123, 5301 LL Zaltbommel en geregistreerd als: Modis B.V. h.o.d.n. Akkodis Academy (KvK: 33238828) (hierna te noemen “Akkodis”, “wij”, we”, “ons” of “onze”) met inbegrip van de content en diensten welke via deze website (de “Website”) ter beschikking wordt gesteld.

Iedere persoon die toegang heeft tot de Website (“u” of “uw”) aanvaardt deze Gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn tijdens uw bezoek aan de Website. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en door gebruik te maken van deze Website geeft u aan dat u de Gebruiksvoorwaarden die op dat ogenblik van kracht zijn, aanvaardt en zult naleven. Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig na te gaan om u ervan te verzekeren dat u hiermee instemt. Gelieve geen gebruik te maken van de Website indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden.

Op de content en diensten die wij via de Website ter beschikking stellen (respectievelijk de “Content”), kunnen bijzondere voorwaarden (“Bijzondere Voorwaarden”) van toepassing zijn die u aanvaardt telkens zodra u toegang heeft tot dergelijke Content. In geval van tegenstrijdigheid tussen of onverenigbaarheid van deze Gebruiksvoorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, zullen de Bijzondere Voorwaarden voorrang hebben op deze Gebruiksvoorwaarden. U aanvaardt onderhavige Gebruiksvoorwaarden telkens zodra u toegang heeft tot de Website en u aanvaardt de Bijzondere Voorwaarden telkens zodra u de overeenkomstige Content gebruikt.

De Website vormt geen en pretendeert niet een adviesbron te zijn of een middel om een zakelijke relatie van enigerlei aard tussen u en ons aan te gaan. Toegang tot de Website wordt op tijdelijke basis toegestaan en wij behouden ons het recht voor de Content die wij op de Website vermelden, zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij kunnen de toegang tot bepaalde delen van de Website of de volledige Website voor u van tijd tot tijd beperken.

Wij zijn niet verplicht de Website beschikbaar te maken en zijn evenmin aansprakelijk als de Website om welke reden dan ook op enig moment of voor een bepaalde periode gedeeltelijk of in zijn geheel niet beschikbaar is.

Inhoud

  • Geen aanbieding of verzoek
  • Intellectuele eigendomsrechten
  • Links en doorlinken
  • Persoonsgegevens
  • Geen garanties, beperking van aansprakelijkheid
  • Toepasselijk recht en rechtsgebied
  • Wijzigingen
  • Contact

Gebruik van de website

U erkent hierbij en stemt er vrijwillig en uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Website enkel en alleen uw eigen verantwoordelijkheid is.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle vereiste regelingen om toegang te verkrijgen tot de Website. Het is ook uw verantwoordelijkheid om ervoor zorg te dragen dat alle personen die toegang verkrijgen tot de Website via uw internetverbinding, op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en enige toepasselijke Bijzondere Voorwaarden, en dat ze hieraan voldoen.

Als u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of enige andere informatie heeft gekozen of deze heeft toegewezen gekregen als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u dergelijke informatie vertrouwelijk behandelen en u mag deze niet bekendmaken aan derden. Wij hebben het recht om enige gebruikersidentificatiecode of wachtwoord op enig tijdstip onbruikbaar te maken, ongeacht of u deze zelf heeft gekozen of dat deze u is toegewezen, als u naar onze mening niet heeft voldaan aan enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden.

Door toegang tot de Website stemt u ermee in u te onthouden van handelingen die ons imago, belangen of rechten of die van enige van onze gelieerde bedrijven (“Bedrijven van de Adecco Group”) kunnen schaden of die de Website kunnen schaden, onbruikbaar kunnen maken of overbelasten of die op enige wijze het normale gebruik van de Website door andere bezoekers kunnen belemmeren.

Wij implementeren redelijke beveiligingsmaatregelen die afdoende zijn voor het ontdekken van virussen. Desalniettemin moet u zich ervan bewust zijn dat de bestaande beveiligingsmaatregelen voor computersystemen op het internet niet volledig betrouwbaar zijn en dat wij om deze reden het niet-bestaan van virussen niet kunnen garanderen of het niet-bestaan van enige andere elementen die wijzigingen kunnen aanbrengen in uw computersystemen (hardware en software) of in uw gegevens en bestanden die zich op uw systemen bevinden.

Inhoud

Wij hebben geen verplichting de accuraatheid van de Inhoud te controleren en garanderen de bruikbaarheid, de precisie, volledigheid, of relevantie van de Inhoud niet noch dat dergelijke Inhoud up-to-date is. Wij sluiten uitdrukkelijk elke vorm van aansprakelijkheid uit voor fouten of omissies ten aanzien van de Inhoud en de Website tenzij tot de mate waarin een dergelijke aansprakelijkheid voortvloeit uit fraude of bedrieglijke onjuiste voorstelling van zaken of door enige dood of persoonlijk letsel dat voortvloeit uit onze nalatigheid.

De opname van de Inhoud op de Website vormt op geen enkele wijze het verschaffen van personeelsdiensten of enige andere soort diensten. Spring Professional en de Bedrijven van de Adecco Group aanvaarden uitdrukkelijk geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor besluiten die u neemt op basis van de Inhoud.

Geen aanbieding of verzoek

De informatie die op de Website wordt verschaft, houdt geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging in om Adecco effecten te kopen, te verkopen, hierin te handelen of voor enige transactie in Adecco effecten. Beleggers moeten niet op deze informatie vertrouwen voor het nemen van beleggingsbeslissingen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle Inhoud op de Website is ofwel ons eigendom of voor het gebruik ervan is een licentie aan ons afgegeven. Alles wat u ziet of leest op de Website (zoals afbeeldingen, foto’s, illustraties, teksten, videoclips en ander materiaal) is wereldwijd beschermd door auteursrechten, modellenrecht, handelsmerkrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten. U dient te allen tijde alle intellectuele-eigendomsrechten van de Website en de Inhoud in acht te nemen, ongeacht of deze eigendom zijn van ons, een van de Bedrijven van de Adecco Group of een derde. U mag niet enige Inhoud verkrijgen of trachten te verkrijgen met behulp van middelen of procedures anders dan die u beschikbaar zijn gesteld door de Website.

In geen geval geven deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Website u enige intellectuele-eigendomsrechten op de Website of de Inhoud anders dan de rechten die in deze Gebruiksvoorwaarden staan vermeld of in enige Bijzondere Voorwaarden. Om deze reden is het u uitdrukkelijk verboden om enige delen van de Website of de Inhoud op enigerlei wijze te reproduceren, te transformeren, te verspreiden of in het openbaar te communiceren, beschikbaar te stellen, te onttrekken, te hergebruiken, door te sturen of op enige andere wijze te gebruiken door enig middel of procedure tenzij zoals uitdrukkelijk is toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden of enige relevante Bijzondere Voorwaarden of als u hiertoe gerechtigd bent krachtens de toepasselijke wet of wanneer de houder van dergelijke relevante rechten u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Links en Doorlinken

Links naar andere websites die worden beheerd door derden die niet aan ons zijn gelieerd, kunnen als zodanig zijn aangegeven op de Website. Het opnemen van een link naar dergelijke websites van derden houdt niet in dat wij dergelijke sites onderschrijven en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enige website van derden waarnaar wordt gelinkt of wordt doorgelinkt van deze Website. Wij hebben niet alle internetsites beoordeeld die zijn gekoppeld aan de Website en wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of juistheid van enige off-site pagina’s of voor enige andere internetsites die zijn gelinkt aan de Website. Het doorklikken naar enige pagina’s buiten onze Website of naar internetsites van derden is voor uw eigen risico.

Voor doorlinken naar de Website vanaf een internetsite van derden is onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring vereist.

Persoonsgegevens

Het verzamelen en het gebruik van uw persoonsgegevens wordt beheerst door ons Privacy beleid dat deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden en dat u hier kunt inzien.

Geen garanties, beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving, garanderen wij niet dat de Website en/of de Inhoud accuraat, volledig, foutloos of betrouwbaar zijn of dat het gebruik van de Website en/of de Inhoud geen inbreuk plegen op de rechten van derden. Voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving, garanderen wij niet dat de functionele aspecten van de Website en/of de Inhoud foutloos zijn of dat de servers die dit beschikbaar stellen, geen virussen of andere schadelijke componenten bevatten. Het gebruik van de Website en/of de Inhoud is voor uw risico en alles op de Website wordt aan u geleverd op een “in de zich alsdan bevindende staat” en “zoals beschikbaar” zonder enig vorm van garantie, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend. Tot de mate waarin toegestaan door de toepasselijke wet, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of in samenhang met het gebruik van de Website of de Inhoud, hetzij directe of indirecte, incidentele, vervolgschade of anderszins. Wij wijzen bijvoorbeeld enige en alle aansprakelijkheid af voor verlies van gebruik, stagnatie van de bedrijfsvoering, winstderving of gegevensverlies ongeacht de vorm waarin dit plaatsvindt.

Toepasselijk recht en rechtsgebied

Deze Gebruiksvoorwaarden en kwesties met betrekking tot deze Website en de Inhoud ervan worden beheerst door Nederlands recht en alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechters in Nederland.

Wijzigingen

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en uw gebruik van de Website is onderworpen aan de geldende Gebruiksvoorwaarden elke keer dat u gebruikmaakt van de Website en de Inhoud ervan. Neem deze Gebruiksvoorwaarden a.u.b. regelmatig door om u ervan te verzekeren dat u hiermee instemt.

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden zijn welkom en moeten zijn gericht aan privacy@adecco.nl.